Direct huren? +31 (0)76 50 22 800
info@bove.nl Nijverheidsweg 17 - 4879 AP - Etten-Leur
Verhuur langer dan 4 weken? Bel direct voor scherpe prijzen!
  • Landelijke dekking
  • Snelle service 24/7
  • Verhuur & verkoop
  • Eigen onderhoudsteam
  • Volledig verzorgd transport

Algemene voorwaarden

Bové Verhuurmaatschappij B.V. 2019

Artikel 1 Onderwerp van  de overeenkomst

Verhuurder  verbindt zich tegenover Huurder aan de ommezijde vermelde materieel aan Huurder af te staan. Huurder verbindt zich dit materieel in huur te aanvaarden.

Artikel 2 Huurprijs

De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op de CAO vastgestelde werktijden per week. Indien materieel langer dan deze werktijd wordt gebruikt, wordt de huurprijs evenredig verhoogd. Huurder is verplicht direct na afloop van elke kalenderweek aan verhuurder opgave te verstrekken van de buiten de CAO-werktijden gewerkte uren. Verhuurder heeft het recht de huurprijs aan te passen, indien de kostprijs dit noodzakelijk maakt.

De huurverhoging gaat in 4 weken nadat de verhoging schriftelijk aan huurder is gemeld. Huurder heeft het recht de huur te beëindigen indien hij met de verhoging niet akkoord gaat. In dat geval zal hij het gehuurde onverwijld op zijn kosten terug leveren.

Artikel 3 Huurtermijn

De huur vangt aan  op  de  dag  dat  het materieel de opslag of het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op de dag van terug levering op de opslag of magazijn van verhuurder.

Huurder is ook gedurende vakanties en erkende feestdagen de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij regen-, vorstverlet of werkstaking is huurder de normale huur verschuldigd tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden als normale huurtijd beschouwt.

Artikel 4 Beschikbaarstelling

Huurder heeft het recht het gehuurde voor verzending te keuren of te doen keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt geacht dat het gehuurde in goede staat, gebruiksklaar en compleet de opslag of het magazijn van verhuurder heeft verlaten. Aan- en afvoerkosten, genoemd transportkosten, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden

Het gehuurde mag allen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het bestemd is en mag niet worden overbelast. Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde voldoet aan eventuele wettelijke bepalingen. Huurder draagt zorg voor het goed blijven functioneren van aanwezige beveiligingen aan het gehuurde.

Huurder is verplicht zorg te dragen voor het gehuurde. Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik en/of de aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich mee brengt.

Het is niet toegestaan het gehuurde Nederland uit te voeren zonder toestemming van verhuurder.

Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden door te verhuren of in bruikleen af te staan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Verhuurder is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. Huurder dient er voor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.

Artikel 6 Onderhoud

Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en regelmatig controle uit te oefenen op o.a. oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee gelijk te stellen onderhoud. Kosten aan het gehuurde welke het gevolg zijn van normale gebruiksslijtage, zijn voor rekening van verhuurder, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel incl. arbeidsloon, indien de reparatietijd langer is dan 1 dag, wordt de huur gestopt tot weder ingebruikname van het gehuurde. Mankementen dienen terstond aan verhuurder te worden gemeld. Huurder mag alleen reparaties laten uitvoeren met toestemming van verhuurder en deze dienen te geschieden door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Verhuurder is gerechtigd de huur terstond te beëindigen indien het gehuurde wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten o.m. laad-, los-, transport- en eventuele herstelkosten, komen geheel voor rekening van huurder.

Artikel 7 Terug levering

Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en compleet terug te bezorgen bij verhuurder. Voorafgaand aan het transport dient bij verhuurder informatie ingewonnen te worden omtrent de openingstijden van haar opslag of magazijn, alsmede de gewenste plaats van terug levering. Huurder heeft het recht om bij terug levering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten ten gevolge van o.m. vermissing, reinigen, ondeskundig gebruik of daarmee gelijk te stellen zaken, worden terstond door verhuurder aan huurder schriftelijk gemeld. Indien huurder deze kosten niet binnen 5 dagen per aangetekend schrijven heeft aangevochten, wordt aangenomen dat huurder met de kostenopgave akkoord gaat.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging

Verhuurder zal gerechtigd zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in navolgende gevallen deze overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst terstond te beëindigen en het object tot zich te nemen, onverminderd het recht van verhuurder om van huurder vergoeding van kosten-, schaden en interesse te vorderen.

Indien naar het oordeel van verhuurder, huurder nalatig mocht blijven te voldoen aan enige verplichting jegens verhuurder, waaronder begrepen die voortvloeiende uit deze overeenkomst:

  • Huurder in staat van faillissement wordt verklaard.
  • Huurder surseance van betaling aanvraagt.
  • Beslag wordt gelegd op goederen van huurder.
  • Huurder overlijdt; onder curatele wordt gesteld, tot ontbinding of liquidatie besluit.
  • Huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking over verplaatsing van het bedrijf naar het buitenland, een of meer vennoten van huurder uittreden, de reglementen of statuten van huurder gewijzigd worden of een wijziging optreedt in de aandeelhouders van huurder, een en ander indien deze omstandigheden naar het oordeel van verhuurder een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich mede brengen.

Artikel 9 Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum. In geval van niet tijdige betaling is huurder verplicht aan verhuurder een rente te betalen van 1% per maand over het openstaande saldo, met ingang van de 31ste dag na factuurdatum. Buitengerechtelijke incassokosten, welke door partijen worden begroot op 10% van het openstaande bedrag, komen voor rekening van huurder.

Artikel 10 Verzekering

De wettelijke aansprakelijkheid is door verhuurder geregeld. Het W.A.M. plichtig materieel is door de verhuurder conform bepalingen van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen verzekerd. Huurder is verplicht het gehuurde ten gunste van de verhuurder te verzekeren tegen diefstallen en schade door aan- of inrijdingen of alle andere schade(s) niet door verhuurder verzekerd voor zover de W.A.M. en W.A. verzekering niet dekkend is. In geval van schade is huurder verplicht dit terstond aan verhuurder te melden en schriftelijk te bevestigen. Niet gemelde schade(s) komt voor rekening en risico van huurder of gebruiker. Per schade geldt een eigen risico van € 2.500,-.

Artikel 11 Huurbevestiging

Huurder is verplicht een kopie van deze overeenkomst, van zijn handtekening en firmastempel te voorzien, binnen acht dagen aan verhuurder te retourneren. Indien verhuurder binnen tien dagen geen bericht van huurder heeft ontvangen, heeft verhuurder het recht aan te nemen dat deze overeenkomst rechtsgeldig is gesloten onder de condities en voorwaarden als omschreven op dit blad.

Artikel 12 Slotbepalingen

Afwijkende of  aanvullende afspraken gelden alleen indien deze voor verhuurder schriftelijk zijn bevestigd; deze maken in dat geval deel uit van de overeenkomst. Alle geschillen welke tussen verhuurder en huurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, zullen in eerste instantie worden beslecht door een bevoegd rechter, ter plaatse waar verhuurder woonachtig of gevestigd is. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.